Dranouter

Toch subsidie voor Dranouter: Het Dranouterfolkfestival en het nieuwe muziekcentrum 't Folk in Dranouter krijgen toch subsidie, ondanks een negatief advies dan de adviescommissie eind vorig jaar gaf aan minister van Cultuur Anciaux.
Hoeveel geld er beschikbaar zal zijn hangt af van gesprekken over de begroting. Die cijfers worden in juni verwacht. De subsidies worden toegekend voor de periode van 2003 tot en met 2006.
Voor die nieuwe periode vroeg Anciaux aan zijn adviescommissie meer aandacht voor popmuziek, meer middelen voor organisatoren en voor projectsubsidies. De uitbreiding van het te subsidiëren aantal muziekclubs illustreert dat het Anciaux menens is om popmuziek ernstig te nemen. Bij al negen erkende en gesubsidieerde clubs, komen er nu nog vier, te weten: Y, La Tentation, Muziek-O-Droom en Muziekcentrum 't Folk in Dranouter.
In een eerste reactie zegt Piet Lesage van de festivalorganisatie:
"De Vlaamse regering heeft onze twee dossiers (Folkfestival Dranouter en Muziekcentrum Dranouter) positief beoordeeld. Dit betekent dat we een erkenning krijgen voor de periode 2003-2006, zowel voor het Folkfestival als voor het Muziekcentrum. Erkenning betekent nog niet dat het ook over een structurele subsidie gaat voor deze periode. Daarover wordt pas tegen eind juni beslist. Beide erkenningen zijn voor ons uiteraard positief nieuws. Maar we zullen pas helemaal tevreden zijn als aan die erkenning ook een structurele subsidie vasthangt". (zie ook Reacties)
Zelfbedruipend
Het aanvankelijk negatieve advies voor Dranouter (ook het negatieve advies voor Sfinks is trouwens teruggedraaid) werd door de commissie als volgt beargumenteerd: Dranouter is een 'zelfbedruipend' festival. Daarnaast ontbreekt de concrete uitwerking van de uitvoerders en programmering van de nevenprojecten. Bovendien vond de adviescommissie de structuur van de vzw Folkfestival Dranouter ' een organisatorisch kluwen'.
Het Folkfestival Dranouter is één van de oudste en boeiendste zomerfestivals in België. Het startte in 1975 als initiatief van de toenmalige en ondertussen legendarisch geworden folkclub « De Zon ». Het begon als een leuk tuinfeest en is uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende en kleurrijke Folkfestivals in Europa, met soms een eigenzinnige en op zijn minst zeer brede programmatie. Vorig jaar kwamen er 75.000 mensen op af.
In de loop van de afegelopen 27 jaar is de Vzw Folkfestival Dranouter meer gaan ondernemen dan het jaarlijkse folkfestival. Naast deze hoofdactiviteit zijn er projecten zoals het Joods Muziekfestival, LynX-festival, MAP-Records, interationale samenwerkingen, losse concerten, etc opgezet. Kennelijk doelt de adviescommssie daar op als ze het heeft over een organisatorische kluwen.
Furieus
Dranouter reageerde destijds furieus op het negatieve advies, zowel in de Belgische kranten als op de eigen website:
"Onze vzw is al jaren onafhankelijk en heeft voor z'n festivalwerking nog nooit afgehangen van overheidssteun. Gedurende de jaren is de werking van de vzw sterk gegroeid, momenteel stellen we een tiental mensen te werk en zetten diverse projecten op. Die projecten zijn vaak verlieslatend en het is net om die projecten te realiseren dat we steun vragen aan de overheid.
Tijdens de vorige subsidieperiode werd onze organisatie wel erkend, maar niet structureel gesubsidieerd. De erkenning hield echter wel de mogelijkheid in om steun te krijgen voor deelprojecten.. Om diverse redenen dreigen we momenteel niet erkend (en gesubsidieerd) te worden. " Met name het argument dat Dranouter een zelfbedruipend festival is zet kwaad bloed: "Waar is een overheid mee bezig die als criterium om te subsidiëren, een organisatie verplicht om eerst verlieslatend te zijn? Want in de huidige regelgeving kan men pas dan steun genieten."
De vlag uit
"Als werkgever vinden wij het onverantwoord om eerst grote putten te maken waardoor de werksituatie van ons personeel in het gedrang komt, en dit om in aanmerking te komen voor subsidies. Wij streven steeds naar een gezonde "beleids"voering. Als we steun vragen dan is dat om nieuwe (risicovolle) projecten te helpen opstarten zodat de positie van ons personeel niet in het gedrang komt".
Doordat wij een professionele structuur hebben opgezet, bewust privé middelen hebben aangezocht en een gezond financieel festival hebben, dreigen nu alle nevenprojecten die minder rendabel en zelfs verlieslatend zijn, over dezelfde kam geschoren te worden." Heeft een overheid ook niet tot taak organisaties die volledig of gedeeltelijk steunen op subsidie te sturen naar een gezond financieel beleid, en net diegenen die bewezen hebben professioneel te werken, te steunen in het verbreden van hun activiteiten? "
In Dranouter kan na het besluit van minister Anciaux nu alsnog de vlag uit. En kunnen de voorbereidingen voor 2, 3 en 4 augustus weer met volledige motivatie voortgezet worden.
Zie voor een reactie van Dranouter: Opinie & Reacties